Slide

บริการของเรา

บริการของเรา

บี.อี. มารูบิชิ ประเทศญี่ปุ่น ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีมาสู่ บี.อี. มารูบิชิ ประเทศไทย และพร้อมที่จะผลิต ถังหมัก ในระดับห้องปฏิบัติการความจุ 100 มิลลิลิตร ถึง 10 ลิตร (ปริมาตรรวม) ไปจนถึง ขนาด 20 ถึง 10,000 ลิตร (ปริมาตรรวม) ใน ระดับวิจัย พัฒนา ระดับโรงงานต้นแบบ และระดับอุตสาหกรรม ตามลําดับ อุปกรณ์เครื่องมือ Upstream process และ Downstream (เช่น Separation system และ Purification system) บี.อี. มารูบิชิ ประเทศไทย มีการตอบสนอง ต่อปัญหา และการเรียกร้องจากลูกค้าอย่างรวดเร็ว การบริการพิเศษอื่นๆ เช่นการตรวจสอบต่างๆ และเอกสารอื่นๆ เราได้ทํางานร่วมกันกับ บี.อี. มารูบิชิ ประเทศญี่ปุ่น

Business Lines

• Manufacturing and sales of biotechnology related equipment and system.

• Installation and maintenance of biotechnology related equipment and system.

• Manufacturing and sales of accessory instruments and soft-ware for biotechnology related equipment.

• Research and development of biotechnology related equipment and system.

• System engineering for bio-plant

After Sales Service

• Quick Response for User Claim

• Full Maintenance System

• Overhual Service

• Abundant Spare Parts in Stock

• Specialist Support System

Bio Process Training Center

Bioprocess Engineering Training Centre บี.อี. มารูบิชิ ประเทศไทย ตระหนักถึงความจําเป็นที่จะนําช่างทางด้าน Bioprocess หรือผู้ใช้เครื่องเฟอร์เมน เตอร์ให้มีทักษะการใช้เครื่องมากขึ้น จึงได้จัดตั้ง “Bioprocess Engineering Training Centre” เพื่อเรียนรู้เทคนิคการ ใช้เครื่องเฟอร์เมนเตอร์ รวมถึงเทคนิคการทําให้ปลอดเชื้อ (Sterilization) นอกจากนี้ยังมีเครื่องเฟอร์เมนเตอร์ที่พร้อม ใช้งาน สามารถใช้ครื่องในการหมักได้จริง และการใช้เครื่องในการหมักระยะยาวสามารถดําเนินการได้หลังจากท่า ข้อตกลงสัญญาที่ปิดเป็นความลับได้อีกด้วย

 

Bio Process Training Center

อบรมลูกค้าประเทศพม่า

Bio Process Training Center

อบรมลูกค้าประเทศอินโดนีเซีย

Bio Process Training Center

อบรมนักศึกษา ทัวร์โรงงาน

Company Policy

We stand in the international
field of vision and contribute to
social development through new
valuable creation and biotechniques.

ส่งข้อความหาเรา