Slide

เกี่ยวกับเรา

บริษัท บี.อี. มารูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บี.อี. มารูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด (B.E. MARUBISHI (THAILAND) CO., LTD.) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 จากความร่วมมือและการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีระหว่าง บริษัท บี.อี. มารูบิชิ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น และ U.C.E. Engineering Ltd. Part. ซึ่ง บี.อี. มารูบิชิ ประเทศไทย เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ดำเนินการออกแบบ, ผลิต, จำหน่าย และติดตั้งเครื่องเฟอร์เมนเตอร์ (Fermentor/ Bioreactor) รวมถึงระบบ Utility ครบวงจร และมีการบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 60 ปี

          โดย บี.อี. มารูบิชิ ประเทศไทย มีการสร้างโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี เพื่อรองรับการผลิต และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เรามีความพร้อมในการผลิตถังหมัก (Fermentor/ Bioreactor) ในระดับห้องปฏิบัติการ, วิจัยและพัฒนา, โรงงานต้นแบบ ไปจนถึงระดับอุตสาหกรรม และรวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือ Upstream Process และ Downstream Process อีกด้วย

          บี.อี. มารูบิชิ ประเทศไทย ตระหนักถึงความจำเป็นและความต้องการในด้าน Biotechnology ที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน เราได้จัดตั้ง Bioprocess Engineering Training Center ขึ้นเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า และผู้ที่สนใจ สามารถเรียนรู้เทคนิคการใช้งานเครื่องเฟอร์เมนเตอร์ รวมถึงเทคนิคการทำให้ปลอดเชื้อ (Sterilization) นอกจากนี้ยังมีเครื่องเฟอร์เมนเตอร์ที่พร้อมใช้งาน สามารถใช้ทำการหมักได้จริง และเครื่องมือวิทยาศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน Biotechnology อาทิเช่น Autoclave, Water bath, Freeze Dryer, Shaker, Centrifuge และอื่น ๆ

          จากประสบการณ์อันยาวนานทำให้ บี.อี. มารูบิชิ เป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบี.อี. มารูบิชิ ประเทศไทย มีบุคลากรและทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์สามารถให้คำแนะนำและดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้บริการหลังการขายที่ดี

ประวัติบริษัท

Company Policy

We stand in the international
field of vision and contribute to
social development through new
valuable creation and biotechniques.

ส่งข้อความหาเรา